STATEMENT

SK/

Zámer

Vo svojich prácach spracovávam námety ktoré  mi ponúka pozorovanie súčasného životného štýlu. Analýza jeho rôznych aspektov ma privádza k pochybnostiam o správnosti hodnotových hierarchii o ktoré sa súčasná spoločnosť opiera. Evidujem výrazné znaky spoločnosti (individualizmus, materializmus, ľahkovážnosť, stádovitosť...), ktoré majú za následok vzďaľovanie človeka od prírody a teda aj od samého seba. Mojim cieľom je neustále na tieto znaky poukazovať. Vyjadrujem sa predovšetkým skrz figuratívne zobrazovanie, nakoľko námety adresujem človeku, pokúšam sa o to, aby vnímal moje odkazy čo najosobnejšie. Napriek ponurosti tém sa vyhýbam melancholickej farebnosti a pesimistickému výrazu, v súlade s mojim naladením a životným postojom využívam humor či sarkazmus. Dôraz kladiem na čitateľnosť, pretože považujem umenie za spôsob komunikácie, usilujem sa o čo najdôslednejšie vytvorenie komunikačného kanála smerom k percipientovi.

 

Obsah prác

Na mikroukážkach z ľudskej každodennosti demonštrujem zdeformovanie nášho bytia a uvažovania súčasným systémom, ktorý hlása konzumný spôsob života a materialistické hodnoty, zaťažuje bizarnou byrokraciou, manipuluje skrz médiá a núti k rutinnému prežitiu vlastnej existencie. Mierne sarkastickým ponímaním námetov čerpajúcich zo všedných životných situácií sa vyrovnávam s neochotou ľudstva kriticky nazrieť na dianie a bádať po zmysle. Vychádzam pritom z presvedčenia, že chodiť celý život do zamestnania, riešiť hypotéky, kariérne postupy a zveľaďovať svoj vzhľad, nie sú zrejme tie úlohy ktoré vesmír zadal ľudstvu.  Mors tua vita mea (objekt/ inštalácia), Obete byrokratického terorizmu (koláže na dreve), Viete vypnúť? (maľba), Jeden a  traja voliči (foto), OP-osobnostný preukaz (simulované OP, print), Exekútorská korešpondencia (kresba/print/koláž) atď.

Odkazy konzumného životného štýlu riešim tiež vo vzťahu k estetike ženy. Kritizujem povrchnosť „ženského sveta“, ktorý považujem za produkt súťaživosti, závisti a enormnej potreby sebaprezentácie. Narážam na aktuálny trend hnať sa za spĺňaním všeobecných kritérií fyzickej dokonalosti na úkor duševnej rovnováhy.  Myslenie ženy (maľba), Intim (maľba), Samičí tanec (maľba) atď.

Parodovaním umeleckých spracovaní motívu intímneho života ženy, ktorá je spravidla zachytávaná v romantických pózach s podtrhnutím nežnosti a elegancie, demonštrujem, že masovo prezentovaná forma zovňajška býva štylizovanou ilúziou. Súčasne odkazujem na kvality prirodzenosti. Éterické bytosti z planéty Zem (maľba), Ženy a mašiny (maľba) atď.

 

EN/

Statement

In my work, I handle motifs which rise from observation of current lifestyle. By analyzing its different aspects I am led to doubts about correctness of Hierarchy of values on which contemporary society relies. I notice significant features of society (individualism, materialism, carelessness and herd behaviour, etc.), which lead to alienation of man and nature, and therefore man-himself. My goal is to constantly point out these main features. I express myself mostly through figural representation since I address these subjects to people and my attempt is for my message to be perceived as much personally as possible. In spite of the gloominess of the topic, I avoid melancholic colour palette and pessimistic expression. In accordance with my personal attitude towards life, I use humour and sarcasm. I place importance on legibility, since art, for me, is a mean of communication and hence I attempt to create a consistent communication channel towards a percipient.

 

Content of work

On microsamples of human dailiness, I demonstrate malformation of our being, and our thinking, by the system promoting consumerism and materialistic values, system which burdens us with absurd bureaucracy, manipulates us through media, and forces us to vegetate in routine throughout our own existence. With slightly sarcastic approach to motifs streaming out of everyday life, I deal with people's reluctance to look critically upon events and search for Meaning. My work stems from belief that going to work all life, coping with mortgages, focusing on carrier opportunities and cultivating one's look are not the tasks the Universe appointed to Human kind. Mors tua vita mea (installation/object), Victims of bureau-terrorism (collage on wood), Do you know how to switch off? (acrylic on canvas), One and three voters (photo), PD-personality document (simulated ID, print), Distraint correspondence (drawing/print/collage) etc.

I deal with the influence of consumerism also when it comes to female aesthetics. I criticise superficiality of "woman's world" which I consider being a result of competitiveness, envy and enormous need of self-presentation. I come across the current trend of fulfilling the general criteria of physical perfection to the detriment of inner harmony. Woman's thinking (acrylic on canvas), Intim (acrylic on canvas), Dance of Females (acrylic on canvas) etc.

By mocking the artistic renditions of the motif of intimate life of women, who usually are depicted in romantic poses underlining their tenderness and gentility, I demonstrate that massively presented form of appearance is often stylized illusion. At the same time, I point out the qualities of naturalness. Etheric Beings from Planet Earth (acrylic on canvas), Women and Machines (acrylic on canvas)  etc.